Właściwość Terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki  działa na obszarze dwóch powiatów :

1) powiatu białogardzkiego obejmującego : miasto i gminę Białogard , miasto i gminę Karlino  ,  miasto i gminę Tychowo ;

2) powiatu świdwińskiego obejmującego :  miasto i gminę Świdwin , miasto i gminę Połczyn Zdrój  ,  gminę Rąbino  ,  gminę Sławoborze ,  gminę Brzeźno.

    Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. 

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. 

Komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji, dokonania zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego  ustawowych zadań. 

Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, dokonania zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy. 

Zaległość  tę oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się. 

W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 8, komornik wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia egzekucji, dokonania zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności. 

Postanowienie to doręcza się tylko wierzycielowi. Komornik wybrany przez wierzyciela zawiadamia niezwłocznie o wszczęciu egzekucji lub dokonaniu zabezpieczenia komorników właściwych według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Zawiadomienie może być dokonane za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. W takim przypadku dowodem zawiadomienia jest potwierdzenie transmisji danych. 

W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 ust. 2.

Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych.

Nie wlicza się ich do kosztów egzekucji obciążających dłużnika. 

Przekazując sprawę innemu komornikowi, komornik wybrany przez wierzyciela, w 

terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o przekazaniu, zwraca 

niewykorzystaną zaliczkę lub jej część pobraną na poczet wydatków, o których mowa w ust. 11. 

Komornik, za zgodą wierzyciela, może przekazać całość lub część sprawy egzekucyjnej 

innemu komornikowi, jeżeli ten wyrazi na to zgodę. 

Komornik właściwy do prowadzenia egzekucji, zgodnie z przepisami Kodeksu 

postępowania cywilnego, w chwili wszczęcia postępowania pozostaje właściwy do jego 

ukończenia, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy.